Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stroniu Śląskim znajduje się pod adresem ul. Mickiewicza 2 i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 223/20 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.

W skład Komisji wchodzą:

 1. Jan Hoszko - Przewodniczący komisji,
 2. Irena Mazurek - Wawrzyńczak - Członek komisji,
 3. Elżbieta Kordas - Członek komisji,
 4. Renata Ilków - Członek komisji.

2. Zakres działania Komisji.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy ujęte w programie profilaktyki uzależnień, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Stronia Śląskiego;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

3. Harmonogram spotkań Komisji w 2023 r.

PDFHarmonogram spotkań GKRPA w 2023 r.pdf (140,79KB)

4. Zobowiązanie do leczenia odwykowego:

I. WOBEC KOGO MOŻE ZOSTAĆ WSZCZĘTA PROCEDURA

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania uzależnieniom osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

II. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Ponadto wniosek o leczenie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogą złożyć instytucje: Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd, Prokuratura, Kuratorzy sądowi i inne.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie rozpatruje wniosków anonimowych.

Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na ul. Mickiewicza 2, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim na ul. Kościuszki 55 lub przesłać na adres pocztowy Urzędu Miejskiego na adres jw.

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

KROK NR 1

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

KROK NR 2

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddanie się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim na ul. Zielonej 5.

KROK NR 3

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie, celem  przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej i rozeznaniu w problemie, z udzieleniem niezbędnych informacji dotyczących możliwości podjęcia leczenia.  W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej za spotkanie, bez usprawiedliwienia, osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

KIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O ZOBOWIĄZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana w przypadkach:

 • gdy pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia,
 • gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych,
 • do Sądu kierowane są wnioski gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestników, świadków, wywiadu z Policji) wydać następujące postanowienie:

 • oddalić wniosek gdy stwierdzi,  że osoba nie jest uzależniona od alkoholu i nie wymaga leczenia,
 • wydać postanowienie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego jeżeli zachodzą do tego przesłanki,
 • Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w szpitalu, ośrodku) lub w ambulatoryjnym zakładzie lecznictwa odwykowego (w poradni leczenia). Na czas trwania obowiązku leczenia Sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.
 • zobowiązanie do poddania się leczenia trwa 2 lata od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane bez względu na to czy osoba spożywa alkohol czy nie. Dopiero po upływie czasu trwania zobowiązania osoba ponownie może być zgłoszona do Gminnej Komisji.

Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie. Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.