Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

Przedmiot petycji:
W petycji można domagać się zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Nadawca petycji:
Petycje mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędącą osobą prawną lub grupy tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Adresat petycji:

Petycje można skierować do organu władzy publicznej, organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Opłaty:
Brak

Termin rozpatrzenia sprawy:
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję. Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Formularz:
Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej: e-Puap (elektroniczna skrzynka podawcza) lub na adres e-mail: